CROM 2 Mobles i decoració Alcarras Lleida
Disseny, desenvolupament i fabricació pròpia.
CROM 2 Mobles i decoració Alcarras Lleida
CROM 2 Mobles i decoració Alcarras Lleida
CROM 2 Mobles i decoració Alcarras Lleida
Qualitat, fiabilitat i bon servei.
CROM 2 Mobles i decoració Alcarras Lleida
Qualitat, fiabilitat i bon servei.
CROM 2 Mobles i decoració Alcarras Lleida
Líders en mobiliari escolar i d'hostaleria.
CROM 2 Mobles i decoració Alcarras Lleida
1.- INTRODUCCIÓ
Les presents condicions generals regulen l'ús del portal www.crom2.com que CROM2 SA amb domicili a Alcarràs, Carretera N-II km 454, Polígon Industrial Galileu, Carrer B, Telf. ​​973 795050, fax: 973 795031 i correu vendes @ crom2 .com posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre les activitats i serveis relacionats amb el nostre portal, informació que en cap cas constitueix assessorament jurídic.

L'accés i / o utilització del portal li atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena del present avís legal.

Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i / o utilitzar el portal.

L'accés i / o us de certs serveis pot estar sotmès a certes condicions que poden substituir aquestes normes d'ús.

Per a qualsevol suggeriment pot enviar un correu electrònic a [email protected]

2.- TITULAR DEL WEB
En compliment de l'article 10 de la LSSICE, s'informa de les següents dades:

Denominació: CROM2 SA
Direcció: Carretera Nacional II km 454, Polígon Industrial Galileu C / B
Ciutat: ALCARRÀS (Lleida)
CiF: A-25297508
Telèfon: 973795030
Fax: 973795031
E-Mail: [email protected]3.- USUARIS
Encara que l'accés i / o utilització del portal no exigeix ​​el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni al previ acompliment d'un formulari de registre i l'ús per l'usuari d'una clau d'accés, formada d'un codi d'usuari i una contrasenya, que rebrà després d'haver completat el procés de registre.

Per això en relació amb el procés de registre ia les dades que se li sol·liciten, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a vendes @ crom2. com

CROM2 SA lliurarà un codi d'usuari i una contrasenya que pertany exclusivament a la persona a la qual es concedeix. L'usuari haurà de mantenir tant el codi d'usuari com la contrasenya de forma totalment confidencial i secreta ia més s'obliga a fer un ús diligent, comunicant a [email protected] a la major brevetat la pèrdua, robatori, furt, accés no consentit, etc.

Els usuaris són els únics responsables dels seus codis d'usuari i contrasenya i per tant CROM2 no es fa responsable del seu us indegut ni de les conseqüències derivades.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L'usuari reconeix que CROM2 és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina web, això és ia títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, productes multimèdia, programari, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i altres signes distintius que apareixen en la mateixa.

L'accés per a l'usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense l'autorització prèvia i expressa per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets.

S'autoritza l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre el origen dels mateixos i el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, C, R i TM que apareix a la pàgina web.

La remissió per part dels usuaris d'informació, fotografies, textos, comentaris, correus electrònics etc a CROM2 implicarà el consentiment exprés per a cedir el dret d'imatge a CROM2 i implicarà també per aquest simple fet l'atorgament a CROM2 d'una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permet la legislació vigent d'utilitzar la informació o contingut per qualsevol finalitat que inclou, amb caràcter enumeratiu i no limitador, la reproducció, la comunicació pública, la distribució, la posada a disposició, la transformació, la traducció, la divulgació, el refusar o eliminar la informació, l'edició, la incorporació a bases de dades, l'explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que es pugui conèixer en el futur, en tot o en part, d'aquestes informacions o continguts, llicència que permetrà a CROM2 l'autorització per incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com paper, CD-ROM, DVD, i altres suports anàlegs, ja siguin analògics o digitals. Igualment, l'usuari atorga el dret a cedir, llicenciar o subllicenciar aquests drets a tercers.

L'usuari es fa responsable que les informacions i / o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulneren qualsevol norma i que no es tracta d'informació confidencial o sotmesa a secret. A més l'usuari assumeix l'obligació de mantenir a CROM2 SA i / oa tots els seus representants, socis, administradors, treballadors i persones vinculades, indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin com a causa la transgressió de drets de tercers o de la legislació vigent.

5.- Protecció de dades personals
Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i / o serveis del portal, podrà sol·licitar el compliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , CROM2, SL. l'informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades a les quals CROM2 SA accedeixi com a conseqüència de la seva navegació o derivades de la relació establerta amb l'usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en un fitxer el responsable del qual és CROM2, SL. inscrit en l'Agència espanyola de Protecció de dades amb el nombre 2070871063.

Els destinataris de la informació són tots els departaments en què s'organitza CROM2, SL. i la finalitat de la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal és la preparació del pressupost, així com, si s'escau, l'establiment de la relació entre ambdues parts, l'execució, la gestió, l'administració, la prestació, l'ampliació i la millora dels serveis.

Les dades personals també es tractaran amb finalitats publicitaries, per enviar per CROM2. SL i per qualsevol mitjà, incloent-hi el correu electrònic, fax, els SMS i qualsevol altre mitjà equivalent, informació de serveis oferts per CROM2. SL o per tercers relacionats amb el dret i les noves tecnologies, la informàtica i les telecomunicacions. Si desitja que es tractin les seves dades amb aquesta finalitat publicitària, marqui aquí ___.

El client manifesta que les dades subministrades en aquest acte i les que pugui subministrar en el futur responen a la realitat, son exactes i estan actualitzades, obligant-se a comunicar qualsevol modificació o variació de les mateixes a CROM2. SL

Si el client facilita dades personals d'altres persones físiques, s'obliga a acomplir respecte d'aquestes dades les obligacions derivades de la llei 15/1999 (LOPD), específicament les obligacions d'informar i demanar el consentiment a les persones titulars de les dades personals.

El compliment del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formulari electrònic, per correu electrònic, fax, SMS o mitjans equivalents, comporta que l'usuari manifesta expressament i inequívocament el seu consentiment (art. 6 LOPD) perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer de CROM2, SL. i per tant tractades en els termes exposats.

Encara CROM2, SL. ha adoptat els nivells de seguretat necessaris, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran dirigir-se a CROM2, SL. com a responsable del fitxer per exercitar els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l'ús i cessió de les mateixes, així com el dret de revocar el consentiment prestat, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Centre d'Iniciatives empresarials, Edifici 23A, Oficina 13, Lleida. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport i quin es el dret exercitat.

6. - LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
CROM2 posa a disposició dels Usuaris "links" a efectes purament informatius però sense que CROM2 conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s'estableixen enllaços.

Per això CROM2 no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s'estableix un enllaç des CROM2.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap a la pàgina web de CROM2 haurà de complir les condicions següents:

1. - el link només es permetrà a la pàgina d'inici, això és CROM2 estant prohibits els links profunds (deep link) i els frames.

2.- no es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes, o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre CROM2 seus directius, socis, els seus empleats, etc.

3.- no s'autoritzen enllaços des de pagines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions degradants, etc.

4.- l'establiment del link no suposa que entre CROM2 i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

5.- CROM2 no serà responsable dels continguts o serveis oferts a la web des de la qual es realitza el link.

7.- RESPONSABILITAT
L'usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i / o dels serveis es porta a terme sota la seva responsabilitat única i exclusiva i que CROM2 no concedeix cap garantia sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i / o serveis que s'incorporen.

CROM2 amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i / o serveis que s'incorporen.

8.- INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ i CANCEL·LACIÓ
CROM2 realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any.

No obstant això, CROM2 es reserva el dret que li reconeix l'usuari a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i / o cancel • lar l'accés, els serveis i / o els continguts sense preavís previ i en qualsevol moment.

9.- Llei aplicable i Jurisdicció
Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

No obstant, si la normatSiva possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre a un altre, CROM2 i l'usuari, en aquests actes amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten per a la resolució de qualsevol controvèrsia, en referència a la validesa, interpretació, execució, compliment, resolució, etc en els jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.